iPhone 15 Pro khác bi?t l?n so v?i b?n th??ng – VnExpress

B? ?ôi iPhone 15 Pro và 15 Pro Max (Ultra) ???c cho là có kho?ng cách l?n v? thi?t k? và c?u hình so v?i hai phiên b?n còn l?i. – VnExpress.
View full source