iPhone 12 Pro c?a mình c? m?t bu?i chi?u t?i qua có hi?n t??ng lag, ch?p kinh hoàng. | Tinh t?

iPhone 12 Pro c?a mình c? m?t bu?i chi?u t?i qua có hi?n t??ng lag, ch?p kinh hoàng. M?t vài ?ng d?ng tr? nên tàng hình Các ?ng d?ng nh? …
View full source